Algemene voorwaarden Bijlescoach.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer/Bijlescoach.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings? en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bijlescoach.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bijlescoach.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

 • Bijlescoach.nl is een platform om bijlesgevers en bijleszoekers aan elkaar te koppelen. De dienst van Bijlescoach.nl bestaat uit het in contact brengen van bijlesgevers en bijleszoekers. Verdere contacten tussen deze partijen zijn op eigen initiatief van de bijleszoeker en/of bijlesgever. Bijleszoekers en bijlesgevers dienen zelf te bepalen of er bijlessen van start gaan. Bijlescoach.nl is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de bijlesgever en bijlesvrager door gebruikmaking van Bijlescoach.nl. Wanneer u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers van Bijlescoach.nl, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Bijlescoach.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken en schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Een zoekaccount op Bijlescoach.nl; gebruik maken van de database door bijleszoekende, is uitsluitend toegestaan voor particulieren. 
 • Scholen, bedrijven en/of andere instellingen dienen een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen via het contactformulier op Bijlescoach.nl. Zij komen in aanmerking voor een jaarlijks account en zullen binnen een termijn van maximaal 7 dagen een prijsindicatie ontvangen m.b.t. de kosten van het jaaraccount. 
 • Een particulier zoekaccount gelanceerd door scholen, bedrijven of andere instellingen is in strijd met de regels op Bijlescoach.nl. Deze mag en zal door medewerkers van Bijlescoach.nl geblokkeerd en/of verwijderd worden.
 • Een bijlescoach-profiel (bijlesgever) gekoppeld aan een niet-actief of foutief e-mail adres mag en zal door werknemers van Bijlescoach.nl verwijderd worden. 
 • Oproepen; het door een bijlescoach/docent reageren op een oproep is een grote kans op werk, maar biedt geen garantie voor het geven van bijlessen aan, in de oproep beschreven, cliënt(en). 
 • Het gebruik van afbeeldingen, foto's en teksten van Bijlescoach.nl op websites en merchandise van derden is zonder toestemming van de directie van Bijlescoach.nl niet toegestaan. 
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bijlescoach.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bijlescoach.nl niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de gedragscodes waaraan Bijlescoach.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bijlescoach.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bijlescoach.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Bijlescoach.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Bijlescoach.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bijlescoach.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.   Indien Bijlescoach.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan Bijlescoach.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bijlescoach.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 • Bijlescoach.nl staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door Bijlescoach.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Bijlescoach.nl jegens Bijlescoach.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 • Bijlescoach.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9 - Betaling

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bijlescoach.nl te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft Bijlescoach.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

 • Bijlescoach.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bijlescoach.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Bijlescoach.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bijlescoach.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Plaats gratis een oproep

Plaats een oproep

Zoek naar bijles in de grootste online bijles-database van Nederland! Plaats hier gratis, snel en gemakkelijk uw bijlesoproep!

of staat uw vak er niet tussen?

Bijles in uw regio